Izjava o zaštiti podataka

Radujemo se Vašem interesu za naše poduzeće. Uprava Unije.de prepoznaje važnost zaštite podataka. Korištenje internet stranica Unije.de je uobičajeno moguće bez davanja osobnih podataka. Ukoliko ispitanik želi koristiti posebne usluge našeg poduzeća preko naših internet stranica, moguće je da će biti potrebna obrada osobnih podataka. U slučaju potrebe obrade osobnih podataka i ako ne postoji zakonska osnova za takvu obradu, uobičajeno tražimo dozvolu dotične osobe za takav postupak.

Obrada osobnih podataka, kao npr. imena, adrese, email-adrese ili telefonskog broja ispitnika uslijeđuje uvijek u skladu sa odredbama GDPRA i u skladu sa specifičnim državnim odrebama o zaštiti podataka koje važe za Uniju. Ovom izjavom o zaštiti podataka naše poduzeće želi obavijestiti javnost o načinu, obimu i svrsi osobnih podataka koje smo prikupili, koristili i obradili. Osim toga dotične osobe ovom izjavom o zaštiti podataka bivaju obaviještene o svojim pravima.

Unije.de je kao nadležna za obradu primjenila brojne tehničke i organizatorne mjere kao bi zajamčila za što bolju zaštitu osobnih podataka koji će biti obrađeni preko ove internet stranice. Unatoč tome, prilikom prijenosa podataka preko interneta uvijek mogu nastati sigurnosne rupe, tako da se apsolutna zaštita ne može garantirati. Iz tog razloga slobodna je odluka dotične osobe da nam proslijedi osobne podatke na alternativni način, npr. telefonski.

1. Definiranje izraza

Izjava o zaštiti podataka Unije.de temelji se na izrazima korištenim prilikom objave GDPRA od strane europskog regulatornog tijela. Kako bismo zajamčili da naša izjava o zaštiti podataka bude što jednostavnija i razumljivija za javnost kao i za naše stranke i poslovne partnere, kao prvo želimo objasniti korištene izraze.

Izjava o zaštiti podataka Unije.de temelji se na izrazima korištenim prilikom objave GDPRA od strane europskog regulatornog tijela. Kako bismo zajamčili da naša izjava o zaštiti podataka bude što jednostavnija i razumljivija za javnost kao i za naše stranke i poslovne partnere, kao prvo želimo objasniti korištene izraze. U ovoj izjavi o zaštiti podataka između ostalog koristimo sljedeće izraze:

 • a) Osobni podatak

  Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati (u daljnjem tekstu: dotična osoba); osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet.

 • b) Dotična osoba

  Dotična osoba je svaka identificarana osoba ili fizička osoba koja se može identificirati, čiji osobni podaci bivaju obrađivani od strane osobe nadležne za obradu.

 • c) Obrada osobnih podataka

  Obrada osobnih podataka je svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, bilo s automatskim sredstvima ili bez njih, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, obznanivanje putem prijenosa, objavljivanje ili činjenje dostupnim na drugi način, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima.

 • d) Ograničenje obrade osobnih podataka

  Ograničenje obrade osobnih podataka znači obiliježavanje pohranjenih osobnih podataka s ciljem ograničenja buduće obrade istih.

 • e) Profiling

  Profiling ja svaka vrsta automatizirane obrade osobnih podataka koja se sastoji od korištenja tih osobnih podataka u svrhu evaluiranja određenih osobnih aspekata koji se odnose na fizičku osobu, a posebno u svrhu analize ili pretkazivanja aspekata glede radnog učinka, gospodarske situacije, zdravlja, osobnih sklonosti, interesa, pouzdanosti, ponašanja, prebivališta ili promjene prebivališta te fizičke osobe.

 • f) Pseudonimiziranje

  Pseudonimiziranje je obrada osobnih podataka na način da se osobni podaci bez prikupljanja dodatnih informacija više ne mogu povezati sa specifičnom dotičnom osobom, ako te dodatne informacije budu posebno pohranjene te ako podliježu tehničkim i organizacionim mjerama, koje jamče da ti osobni podaci ne mogu biti povezani sa identificiranom osobom ili fizičkom osobom koja se može identificirati.

 • g) Odgovorna osoba ili osoba odgovorna za obradu podataka

  Odgovorna osoba ili osoba odgovorna za obradu podataka je fizička ili pravna osoba, državno ili drugo tijelo koje utvrđuje svrhu i način obrade osobnih podataka. Ako su svrha i način obrade ovih podataka propisani zakonom Europske unije ili država članica Europske unije, istim se zakonom može imenovati i odgovorna osoba, odnosno određeni kriteriji njegovog imenovanja.

 • h) Izvršitelj obrade osobnih podataka

  Izvršitelj obrade je fizička ili pravna osoba, državno ili drugo tijelo, koje obrađuje osobne podatke u ime odgovorne osobe.

 • i) Primatelj

  Primatelj je fizička ili pravna osoba, državno ili drugo tijelo kojem se osobni podaci obznanjuju, neovisno o tome da li je on ujedno i treća strana ili nije. Međutim, državna tijela koja mogu primati podatke u okviru provođenja istraga ne smatraju se primateljima.

 • j) Treća strana

  Treća strana je fizička ili pravna osoba, državno ili drugo tijelo, osim ispitanika, odgovorne osobe za obradu osobnih podataka ili izvršitelja obrade osobnih podataka i osoba koje odgovorna osoba ili izvršitelj obrade izravno ovlasti na obradu osobnih podataka.

 • k) Privola

  Privola ispitanika je slobodno dano i izričito očitovanje volje ispitanika kojom on izražava svoju suglasnost s obradom njegovih osobnih podataka u određene svrhe.

2. Ime i adresa osobe odgovorne za obradu osobnih podataka

Osoba odgovorna za obradu osobnih podataka u smislu odredbi GDPRA , ostalih zakona o zaštiti osobnih podataka koji važe u državama članicama Europske unije i drugih odredbi glede zaštite osobnih podataka su:

Hans Milcinovic Lange Straße 54 70174 Stuttgart Deutschland

Tel.: 0711 2269 467 E-Mail: info@unije.de Website: www.unije.de

3. Kolačići

Internet stranice Unije.de koriste kolačiće. Kolačići su datoteke sa tekstom koje su preko browsera umetnute i pohranjene na određenom kompjuterskom sustavu.

Brojne internet stranice i serveri koriste kolačiće. Mnogo kolačića sadržavaju tzv. Cookie-ID. Cookie-ID je jednoznačna karakteristka kolačića. On se sastoji od niza znakova kroz koje se internet stranice i serveri mogu povezati sa konkretnim web preglednikom na kojem je pohranjen kolačić. To omogućuje posječenim internet stranicama i serverima razlikovanje individualnog web preglednika dotične osobe od drugih web preglednika koji sadrže druge kolačiće. Određeni web preglednik se može prepoznati i identificirati preko jednoznačnog Cookie-IDa.

Primjenom kolačića Unije.de može korisnicima ove internet stranice pružiti razumljivije usluge koje bez umetanja kolačića ne bi bile moguće.

Pomoću kolačića informacije i ponude naše internet stranice se mogu optimirati u korist korisnika. Kolačići nam omogućavaju, kao što je već spomenuto, da prepoznamo posjetitelje naše internet stranice. Svrha tog prepoznavanja je da korisnicima olakšamo korištenje naše internet stranice. Korisnik internet stranice koja primjenjuje kolačiće npr. prilikom posjete internet stranice, ne mora ponovo ukucavati svoje pristupne podatke, zato što će isti biti preuzeti od internet stranice i kolačića koji je pohranjen u kompjuterskom sustavu korisnika. Još jedan primjer je kolačić potrošačke košare u online trgovini. Online trgovina preko kolačića pamti proizvode koje je kupac stavio u virtualnu potrošačku košaru.

Dotična osoba u svako doba može spriječiti postavljanje kolačića preko odgovarajuće postavke korištenog web preglednika i time se trajno usprotiviti umetanju kolačića. Osim toga se već umetnuti kolačići u svako doba mogu izbrisati preko web preglednika ili drugih software programa. To je moguće u svim uobičajenim web preglednicima. Ukoliko dotična osoba deaktivira postavljanje kolačića na web pregledniku koji koristi, možda neće u potpunosti moći koristiti sve funkcije naše internet stranice.

4. Prikupljanje općih podataka i informacija

Internet stranica Unije.de sa svakim otvaranjem internet stranice od strane ispitanika ili automatiziranog sustava prikuplja niz općih podataka i informacija. Tako prikupljeni opći podaci i informacije pohranit će se u logfilesima servera. Prikupiti se mogu (1) korišteni tipovi i verzije web preglednika, (2) vrsta operacijskog sustava koji se koristi za pristup sustavu, (3) internet stranica preko koje sustav pristupa našoj web stranici (tkz. referrer), (4) pod web stranice, kojim se pristupa preko određenog sustava naše internet stranice, (5) datum i vrijeme pristupa internet stranici, (6) web protokol adresa (IP-adresa), (7) provider internet usluga sustava koji pristupa i (8) ostali slični podaci i informacije koji služe sprječavanju opasnosti u slučaju napada na naše informaciono-tehnološke sustave.

Prilikom korištenja ovih općih podataka i informacija Unije.de ne prikuplja povratne informacije o ispitaniku. Ali te informacije su potrebne (1) u svrhu korektnog isporučenja sadržaja naše internet stranice, (2) u svrhu optimiranja sadržaja naše internet stranice kao i reklame za istu, (3) jamčenja za stalnu funktionalnost naših informaciono-tehnološkoh sustava i tehnike naše internet strancie kao i (4) da se u slučaju cyber-napada tijelima kaznenog progona stave na raspolaganje potrebne informacije. Unije.de statistički evaluira na taj način prikupljene anonimne podatke i informacije i to u cilju povečanja zaštite i sigurnosti podataka u našem poduzeću, kako bi se u konačnici zajamčio optimalan stupanj zaštite osobnih podataka koje smo obradili. Anonimni podaci na server-logfilesima će biti pohranjeni odvojeno od osobnih podataka navedenih od dotične osobe.

5. Mogućnost uspostave kontakta preko internet- stranice

Internet stranica Unije.de na temelju zakonskih propisa sadrži podatke koji omogućuju brzo elektronsko stupanje u kontakt s našim poduzećem kao i neposrednu komunikaciju s nama, što također obuhvaća opću adresu tzv. elektronske pošte (e-mail adresu). Ukoliko dotična osoba putem e-pošte ili kontaktnog obrasca stupi u kontakt s osobom odgovornom za obradu osobnih podataka, automatski će biti pohranjeni osobni podaci koje je ispitanik dostavio. Takvi osobni podaci koje je dotična osoba na dobrovoljnoj osnovi stavila na raspolaganje osobi odgovornoj za obradu osobnih podataka bit će pohranjeni u svrhu obrade i/ili stupanja u kontakt. Ti osobni podaci neće biti proslijeđeni trećim osobama.

6. Rutinsko brisanje i blokiranje osobnih podataka

Osoba odgovorna za obradu osobnih podataka obrađuje i pohranjuje osobne podatke ispitanika samo za period koji je potreban za postizanje svrhe pohranjivanja i ukoliko je to predviđeno EU smjernicom ili drugom zakonodavstvom u zakonima ili propisima kojima podliježe osoba odgovorna za obradu osobnih podatka.

Ukoliko prestane svrha pohranjivanja ili isteče rok koj je propisan smjernicom EU ili drugim zakonodavstvom, osobni podaci će rutinski i u skladu sa zakonskim propisima biti izbrisani.

7. Prava dotične osobe

 • a) Pravo na potvrdu

  Svaka dotična osoba ima pravo, koje mu je zajamčeno od strane europskog regulatornog tijela, da od osoba odgovornih za obradu podataka zatraži potvrdu o tome da li će dotični osobni podaci biti obrađeni. Ako dotična osoba želi iskoristiti ovo pravo potvrde, ona se u svakom trenutku može obratiti nekom od zaposlenika odgovorne osobe.

 • b) Pravo na informaciju

  Svaka osoba na koju se odnosi obrada osobnih podataka ima pravo, koje mu je zajamčeno od strane europskog regulatornog tijela, da od osoba odgovornih za obradu podataka zatraži besplatnu informaciju o osobnim podacima koji su o njoj prikupljeni, te da dobije presliku tih informacija. Nadalje je europsko regulatorno tijelo dotičnim osobama zajamčilo informacije o sljedećim podacima:

  • svrhe obrade
  • kategorije osobnih podataka koji se obrađuju
  • primatelji ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci obznanjeni ili nisu obznanjeni, osobito kod primatelja u trećim zemljama ili kod međunarodnih organizacija
  • o ako je moguće, planirani vremenski period tijekom kojeg će osobni podaci biti pohranjeni ili, ako to nije moguće, kriteriji za određivanje tog vremenskog perioda
  • postojanje prava na ispravljanje ili brisanje osobnih podataka ili ograničenja obrade od strane odgovorne osobe ili prava na prigovor protiv takve obrade
  • postojanje prava na žalbu nadzornom tijelu
  • ako osobni podaci nisu prikupljeni od dotične osobe: sve dostupne informacije o podrijetlu podataka
  • postojanje automatskog odlučivanja, uključujući profiling, u skladu s člankom 22. stavcima 1. i 4. GDPR i - barem u tim slučajevima – sadržajne informacije o involviranoj logici i opsegu i dalekosežnosti posljedica takve obrade na dotičnu osobu

  Dotična osoba nadalje ima pravo na informaciju o tome da li su osobni podaci proslijeđeni u neku treću zemlju ili nekoj međunarodnoj organizaciji. Ako je to slučaj, onda dotična osoba ima pravo dobiti informacije o odgovarajućim jamstvima u vezi s prosljeđivanjem.

  Ako dotična osoba želi iskoristiti ovo pravo na informaciju, ona može u bilo koje vrijeme kontaktirati zaposlenika osobe odgovorne za obradu.

 • c) Pravo na ispravak

  Svaka osoba na koju se odnosi obrada osobnih podataka ima pravo, koje mu je zajamčeno od strane europskog regulatornog tijela, da zatraži neodložni ispravak netočnih vlastitih osobnih podataka. Dotična osoba nadalje ima pravo zatražiti dopunjavanje nepotpunih osobnih podataka – i putem dopunske izjave - uzimajući u obzir svrhe obrade.

  Ako dotična osoba želi iskoristiti ovo pravo na ispravak, ona se može u bilo koje vrijeme obratiti nekom od zaposlenika osobe odgovorne za obradu.

 • d) Pravo na brisanje (Pravo na zaboravljanje)

  Svaka osoba na koju se odnosi obrada osobnih podataka ima pravo, koje mu je zajamčeno od strane europskog regulatornog tijela, zahtijevati od odgovorne osobe da odmah izbriše osobne podatke koji se odnose na njega, pod uvjetom da je ispunjen jedan od sljedećih razloga i da obrada nije potrebna:

  • Osobni podaci su prikupljeni u svrhe ili su obrađeni na drugi način, za koje više nisu potrebni.
  • Dotična osoba povlači svoju privolu na kojoj se zasniva obrada u skladu sa čl. 6. st. 1. točka GDPR ili u skladu sa člankom 9 st. 2. slovo a DS-GMO, a ne postoji druga pravna osnova za obradu podataka.
  • Dotična osoba podnosi prigovor protiv obrade na temelju članka 21., stavka 1. GDPR, a nema važnijih opravdanih razloga za obradu ili dotična osoba podnosi prigovor protiv obrade u skladu sa člankom 21. stavak 2. GDPR.
  • Osobni podaci su obrađeni nezakonito.
  • Brisanje osobnih podataka je nužno kako bi se ispunile zakonske obveze u skladu sa pravom Unije.de ili u skladu s nacionalnim zakonom, kojem odgovorna osoba podliježe.
  • Osobni podaci su prikupljeni u odnosu na usluge pružene od strane informacijskog društva temeljem članka 8. stavka 1. GDPR.

  Ako je posrijedi jedan od gore navedenih razloga, a dotična osoba želi ishoditi brisanje osobnih podataka pohranjenih kod Unije.de, ona se u bilo koje vrijeme može obratiti nekom od zaposlenika odgovorne osobe. Zaposlenik Unije.de će se pobrinuti da se neodložno udovolji zahtjevu za brisanje.

  Ako Unije.de objavi osobne podatke i ako je naša tvrtka odgovorna za brisanje osobnih podataka kao odgovorna osoba u skladu sa člankom 17. stavak 1. GDPR, Unije.de poduzima odgovarajuće mjere, uključujući i tehničke mjere, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i troškove provedbe, kako bi informirala druge osobe odgovorne za obradu podataka, koje obrađuju objavljene podatke, da je podnositelj zahtjeva zatražio brisanje svih poveznica na te osobne podatke ili kopije ili replikacije takvih osobnih podataka, osim ako obrada nije nužna. Djelatnici Unije.de će u pojedinim slučajevima poduzeti potrebne mjere.

 • e) Pravo na ograničavanje obrade

  Svaka osoba na koju se odnosi obrada osobnih podataka ima pravo, koje mu je zajamčeno od strane europskog regulatornog tijela, zahtijevati od odgovorne osobe ograničavanje obrade, pod uvjetom da je ispunjen jedan od sljedećih preduvjeta:

  • Dotična osoba osporava točnost osobnih podataka i to za vremenski period koji će odgovornoj osobi omogućiti provjeru točnosti osobnih podataka.
  • Obrada je nezakonita, dotična osoba odbija brisanje osobnih podataka, a umjesto toga zahtijeva ograničenje korištenja osobnih podataka.
  • Odgovornoj osobi osobni podaci više nisu potrebni za svrhe obrade, ali su podaci potrebni dotičnoj osobi za ostvarenje, vršenje ili obranu pravnih zahtjeva.
  • Dotična osoba je uložila prigovor protiv obrade u skladu s člankom 21. stavak 1. GDPR i još nije utvrđeno da li opravdani razlozi odgovorne osobe prevladavaju razloge dotične osobe.

  Ako postoji jedan od gore navedenih preduvjeta a dotična osoba želi zatražiti ograničenje osobnih podataka pohranjenih kod Unije.de, ona se u bilo koje vrijeme može obratiti nekom zaposleniku osobe odgovorne za obradu. Zaposlenik Unije.de će provesti ograničenje obrade.

 • f) Pravo na prenosivost podataka

  Svaka osoba na koju se odnosi obrada osobnih podataka, ima pravo, koje mu je zajamčeno od europskog regulatornog tijela, dobiti podatke, koje se tiču vlastite osobe, a koje su dostavljene od strane odgovorne osobe, u strukturiranom, konvencionalnom i strojno čitljivom formatu. Ona osim toga ima pravo proslijediti ove podatke drugoj odgovornoj osobi, bez sprječavanja od strane odgovorne osobe, koja je podatke dostavila, ako se obrada temelji na suglasnosti u skladu sa čl. 6, stavak 1, slovo 1 GDPR ili čl. 9, stavak 2, slovo a GDPR ili na ugovoru u skladu sa čl. 6, st. 1, slovo b GDPR i ako se obrada provodi pomoću automatiziranog postupka, osim ako obrada nije neophodna za obavljanje zadaća od javnog interesa ili za vršenje javne ovlasti, koja je dodijeljena odgovornoj osobi.

  Nadalje dotična osoba prilikom ostvarivanja prava na prenosivost podataka prema članku 20. stavku 1. GDPR, ima pravo ishoditi da se osobni podaci prenesu izravno od jedne odgovorne osobe na drugu odgovornu osobu, ako je to tehnički izvedivo i ako to ne ugrožava prava i slobode drugih osoba.

  Za ostvarivanje prava na prenosivost podataka dotična osoba se može u bilo koje vrijeme obratiti nekom od zaposlenika Unije.de.

 • g) Pravo na prigovor

  Svaka osoba na koju se odnosi obrada osobnih podataka ima pravo, koje mu je zajamčeno od europskog regulatornog tijela, iz razloga koji proizlaze iz njezine specifične situacije, u svakom trenutku uložiti prigovor protiv obrade osobnih podataka koji se odnose na nju, a koja proizlazi iz čl. 1, slovo e GDPR. To se također odnosi na profiling na temelju ovih odredbi.

  U slučaju prigovora Unije.de više ne obrađuje osobne podatke, osim ako ne možemo dokazati da postoje opravdani razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode dotične osobe ili da obrada služi utvrđivanju, ostvarivanju ili obrani pravnih zahtjeva.

  Ako Unij.dee obrađuje osobne podatke u svrhu izravnog marketinga, onda dotična osoba ima pravo prigovoriti u bilo kojem trenutku protiv obrade osobnih podataka u svrhu takvog marketinga. Ovo se također odnosi i na profiliranje, koliko je povezano s takvim izravnim marketingom. Ako se dotična osoba usprotivi obradi u svrhu izravnog marketinga, Unije.de više neće obrađivati osobne podatke za te svrhe.

  Osim toga, dotična osoba ima pravo, iz razloga koji proizlaze iz njihove posebne situacije, uložiti prigovor protiv obrađivanja osobnih podataka koji se odnose na njega u svrhu znanstvenih ili povijesnih istraživanja ili u statističke svrhe, sukladno članku 89. stavku 1. DS-BER, osim ako je takva obrada neophodna za ispunjavanje zadaća od javnog interesa.

  Kako bi ostvarila pravo na prigovor, dotična osoba može izravno kontaktirati bilo kojeg zaposlenika Unije.de ili drugog zaposlenika. Dotična osoba također ima mogućnost, u kontekstu korištenja usluga informacijskog društva, bez obzira na Direktivu 2002/58 / EZ, koristiti svoje pravo na prgovor putem automatiziranih postupaka, kod kojih se primjenjuju tehničke specifikacije.

 • h) Automatizirane odluke u pojedinačnim slučajevima, uključujući profiling

  Svaka osoba na koju se obrada osobnih podataka odnosi ima pravo, koje mu je zajamčeno od strane europskog regulatornog tijela, da ne bude podvrgnuta odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi - uključujući i profiling - koja ima pravni učinak na nju ili na sličan način značajno utječe na nju; osim ako je odluka (1) neophodna za sklapanje ili izvršenje ugovora između dotične osobe i odgovorne osobe ili ako je to (2) dozvoljeno zakonodavstvom Unije.de ili države članice kojoj odgovorna osoba podliježe, te ako zakonodavstvo predviđa odgovarajuće mjere za zaštitu prava i sloboda kao i legitimnih interesa dotične osobe, ili (3) uz izričitu suglasnost dotične osobe.

  Ako je odluka (1) potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između dotične osobe i odgovorne osobe ili (2) ako se vrši uz izričitu suglasnost dotične osobe, Unije.de će poduzeti odgovarajuće mjere, kako bi se zaštitila prava, slobode i legitimni interesi dotične osobe, koje uključuju barem pravo na poduzimanje mjera od strane odgovorne osobe, kako bi dotična osoba mogla izraziti vlastito stajalište i ospori odluku.

  Ako dotična osoba želi ostvariti prava koja se tiču automatiziranih odluka, ona u svako doba može kontaktirati nekog od zaposlenika osobe odgovorne za obradu.

 • i) Pravo na opoziv suglasnosti za zaštitu podataka

  Svaka osoba na koju se odnosi obrada osobnih podataka ima pravo, koje mu je zajamčeno od strane europskog regulatornog tijela, da u bilo kojem trenutku opozove svoj pristanak na obradu osobnih podataka.

  Ako dotična osoba želi ostvariti svoje pravo na opoziv suglasnosti, ona se u bilo kojem trenutku može obratiti nekom od zaposlenika odgovorne osobe.

8. Odredbe o zaštiti podataka za uporabu i primjenu Google Analytics (sa funkcijom anonimiziranja)

Osoba odgovorna za obradu podataka je na ovoj internet stranici integrirala komponentu Google Analytics (s funkcijom anonimiziranja). Google Analytics je usluga web-analize. Web analiza je sakupljanje, prikupljanje i analiziranje podataka o ponašanju posjetitelja na internet stranicama. Između ostalog, usluga web analize prikuplja podatke o tome sa koje je internet stranice dotična osoba došla na neku internet stranicu (takozvani referrer), koje podstranice internet stranice su posjećene, te koliko često i koliko dugo je podstranica pregledavana. Web analiza se uglavnom koristi za optimizaciju internet stranice i analizu troškova i koristi internet oglašavanja.

Operativna tvrtka Google Analytics komponenta je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SAD.

Osoba odgovorna za obradu podataka upotrebljava dodatak “_gat._anonymizeIp” za web-analizu putem usluge Google Analytics. Ovom dopunom Google će skratiti i anonimizirati IP adresu internetskog pristupa podacima ako je pristup našoj internet stranici učinjen iz države članice Europske unije ili iz druge države stranke Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru.

Svrha komponente Google Analytics je analiziranje protoka posjetitelja na našoj internet stranici. Google koristi dobivene podatke i informacije između ostalog i kako bi procijenio uporabu naše internet stranice, kako bi nam podnijeo online izvješća koja prikazuju aktivnosti na našim internet stranicama i kako bi pružio druge usluge vezane uz korištenje naše internet stranice.

Google Analytics postavlja kolačić u sustav informacijske tehnologije dotične osobe. Što su kolačići, već je objašnjeno u prethodnom tekstu. Uporabom ovog kolačića Google omogućuje analizu korištenja naše internet stranice. Svaki put kada se posjeti jedna od pojedinačnih stranica ove internet stranice, kojom operira osoba odgovorna za obradu podataka, a na kojoj je integrirana komponenta Google Analyticsa, web preglednik na sustavu informacijske tehnologije dotične osobe automatski pokreće odgovarajuće Google Analytics komponente za slanje podataka Google-u radi online analize. U okviru ovog tehničkog procesa, Google će dobiti saznanja o osobnim podacima, kao što je IP adresa dotične osobe, koja Google-u među ostalim služi za praćenje podrijetla posjetitelja i klikova, te naknadno omogućuje izračune provizije.

Uporabom kolačića se pohranjuju osobne informacije kao što su vrijeme pristupa, mjesto iz koje je pristup napravljen i učestalost posjeta naših internet stranica od strane dotične osobe. Svaki put kada posjetite našu internet stranicu, Vaši osobni podaci, uključujući i IP adresu internetske veze koju koristi dotična osoba, prenose se Google-u u Sjedinjenim Američkim Državama. Ove osobne podatke Google pohranjuje u Sjedinjenim Američkim Državama. Google ove osobne, tehničkim postupkom prikupljene podatke može proslijediti trećim stranama.

Dotična osoba može spriječiti postavljanje kolačića putem naše internet stranice na gore prikazani način, i to u bilo kojem trenutku, pomoću odgovarajuće postavke korištenog web preglednika i time se trajno usprotiviti postavljanju kolačića. Takva postavka korištenog internetskog preglednika bi također spriječila Google da postavi kolačić u sustav informacijske tehnologije dotične osobe. Osim toga, kolačić koji je već postavio Google Analytics može se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa.

Nadalje za dotičnu osobu postoji mogućnost prigovora i sprječavanja prikupljanja podataka koje generira Google Analytics, vezanih za korištenje ove internet stranice, te protiv obrade tih podataka od strane Googlea. Kako bi to provela, dotična osoba mora preuzeti i instalirati dodatni preglednik na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ovaj dodatak pregledniku obavještava Google Analytics putem JavaScripta da se podaci i informacije o posjećenim web stranicama ne smiju prenositi u Google Analytics. Google će ovu instalaciju dodatka preglednika vrednovati kao prigovor. Ako se sustav informacijske tehnologije dotične osobe kasnije izbriše, formatira ili se ponovno instalira, dotična osoba će morati ponovno instalirati dodatni preglednik kako bi se deaktivirao Google Analytics. Ako dotična osoba ili bilo koja druga osoba unutar njezine kontrole deinstalira ili deaktivira dodatak preglednika, onda postoji mogućnost ponovne instalacije ili ponovnog aktiviranja dodatnog preglednika.

Daljnje informacije i Googleove odredbe o zaštiti podataka možete pronaći na adresi https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms/en.html. Google Analytics je detaljnije obrazložen na adresi https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

9. Pravna osnova za obradu

Članak 6 I sl. a GDPR našoj tvrtki služi kao pravna osnova za postupke obrade, pri kojima dobivamo suglasnost za određenu svrhu primjene. Ako je obrada osobnih podataka potrebna za ispunjenje ugovora, u kojem je dotična osoba jedna od ugovornih stranaka, kao što je to slučaj na primjer kod postupaka obrade koji su potrebni za isporuku roba ili pružanje drugih usluga ili protuusluga, obrada se temelji na čl. 6 I sl. b GDPR. Isto se odnosi i na postupke obrade koji su potrebni za izvršavanje predugovornih mjera, primjerice u slučajevima upita o našim proizvodima ili uslugama. U slučaju kada naša tvrtka podliježe zakonskim obvezama prema kojima je nužna obrada osobnih podataka, primjerice za ispunjavanje poreznih obveza, obrada se temelji na čl. 6 sl. c GDPR. U rijetkim slučajevima obrada osobnih podataka može biti nužna radi zaštite vitalnih interesa dotične ili druge fizičke osobe. To bi primjerice bio slučaj kada bi se posjetitelj naše tvrtke ozljedio, a potom bi njegovo ime, njegova dob, njegovi podaci o zdravstvenom osiguranju ili druge vitalne informacije morale biti proslijeđene liječniku, bolnici ili trećim stranama. Tada bi se obrada temeljila na članku 6. I sl. d GDPR. Naposljetku, postupci obrade se mogu se temeljiti na članku 6. I sl. d. GDPR. Na ovoj pravnoj osnovi se zasnivaju postupci obrade koji nisu obuhvaćeni ni jednom od gore navedenih pravnih temelja, kada je obrada nužna radi zaštite legitimnih interesa naše tvrtke ili treće osobe, osim ako interesi, temeljna prava i temeljne slobode dotične osobe pritom ne prevladavaju. Takvi postupci obrade su nam dopušteni osobito iz razloga što ih je europski zakonodavac posebno spomenuo. Europski zakonodavac je pritom zastupao stajalište da bi se mogao pretpodstaviti opravdani interes, ako je dotična osoba klijent odgovorne osobe (osnova prosuđivanja 47 rečenica 2 GDPR)

10. Opravdani interes u obradi podataka kojim će se voditi odgovorna osoba ili treća strana

Ako se obrada osobnih podataka temelji na članku 6 I sl. f GDPR naš opravdani interes je obavljanje poslovnih djelatnosti na dobrobit svih naših djelatnika i naših dioničara.

11. Vremeski rok, tijekom kojeg se pohranjuju osobni podaci

Kriterij za trajanje pohranjivanja osobnih podataka je odgovarajući zakonski rok pohranjivanja. Nakon isteka tog roka odgovarajući podaci će se rutinski izbrisati, ako više nisu potrebni za ispunjenje ugovora ili za pokretanje ugovora.

12. Zakonski ili ugovorni propisi za pružanje osobnih podataka; Nužnost za sklapanje ugovora; Obveza dotične osobe na navođenje osobnih podataka; moguće posljedice nenavođenja podataka

Upućujemo Vas na činjenicu da je navođenje osobnih podataka djelomice propisano zakonom (npr. porezni propisi) ili može proizaći iz ugovornih regulativa (primjerice podaci o ugovornom partneru). Ponekad prilikom zaključenja ugovora može biti potrebno da dotična osoba navede osobne podatke koje mi moramo naknadno obraditi. Dotična osoba je primjerice dužna navesti svoje osobne podatke prilikom sklapanja ugovora s našom tvrtkom. Nenavođenje osobnih podataka bi imalo za posljedicu da ugovor s dotičnom osobom ne bi mogao biti zaključen. Prije navođenja osobnih podataka od strane dotične osobe, dotična osoba se mora obratiti jednom od naših zaposlenika. Naš zaposlenik će dotičnoj osobi objasniti, vezano za pojedini slučaj, da li je navođenje osobnih podataka propisano zakonom ili ugovorom ili da li je potrebno za sklapanje ugovora, postoji li obveza navođenja i koje posljedice bi imalo nenavođenje osobnih podataka.

13. Postojanje automatiziranog odlučivanja

Kao tvrtka koja je svjesna odgovornosti odustajemo od automatskog odlučivanja ili profiliranja.

Ova izjava o zaštiti podataka je izrađena od strane generatora za izjave o zaštiti podataka Njemačke tvrtke za zaštitu podataka DGD d.o.o, koja u suradnji sa odvjetničkim uredom za pravo medija Medienrechtskanzlei WILDE BEUGER SOLMECKE provodi revizije zaštite podataka .